Algemene voorwaarden

Fansquare is onderdeel van AdFactor B.V.
KvK-nummer: 30209446
 
Januari 2019
 
Artikel 1.  Definities
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
1.1. Wij: Adfactor B.V., de gebruiker van deze algemene voorwaarden en de onderneming die de diensten en acties van Fansquare aan jou ter beschikking stelt.
1.2. Jij: de natuurlijke persoon, die zich via de Website inschrijft voor Fansquare en daarbij deze algemene voorwaarden aanvaardt.
1.3. Deelnemer: wanneer jij je inschrijft bij Fansquare en jouw inschrijving wordt door ons geaccepteerd, dan word je aangemerkt als Deelnemer van het Fansquare panel.
1.4. Fansquare: de diensten en acties die door ons worden aangeboden waarvoor jij je via de Website inschrijft.
1.5. Fansquare panel: een panel van consumenten, waaronder jij als je Deelnemer bent, die voor ons en onze aanbieders op vrijwillige basis producten testen en reviewen.
1.6. Test/actie: De uitvoering van de tests en het daarover reviewen van producten op vrijwillige basis door Deelnemer, als onderdeel van het Fansquare panel.
1.7. Website: de website www.Fansquare.nl en onderliggende pagina’s, inclusief jouw account en jouw profiel.
1.8. Aanbieder: de producenten of fabrikanten die via ons hun producten via Fansquare laten testen door het Fansquare panel.
1.9. Account: de gebruikersnaam en het wachtwoord waarmee jij toegang krijgt tot jouw profiel en het besloten gedeelte van de Website.
1.10. Content: geheel aan informatie of inhoud, waaronder teksten, foto’s en video’s, dat gecreëerd wordt om al dan niet op websites, social mediakanalen en andere (online) media geplaatst te worden.
1.11. Schriftelijk: onder schriftelijk wordt tevens verstaan elektronische communicatie, zoals e-mail, mits de identiteit van de afzender en de authenticiteit van de communicatie voldoende vaststaat. 

Artikel 2.  Algemeen
2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, overeenkomsten en andere rechtsbetrekkingen tussen jou en ons, waaronder, maar niet uitsluitend, het gebruik van de diensten of acties van Fansquare en het testen van producten van onze Aanbieders.
2.2. Wij behouden ons het recht voor om deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Wijzigingen worden tijdig door ons aan jou medegedeeld. De meest recente versie kan ook altijd worden ingezien op de Website.
2.3. Jouw algemene voorwaarden of andere voorwaarden die door jou worden gesteld, worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.
2.4. Afwijken van deze algemene voorwaarden kan alleen nadat jij dit met ons schriftelijk bent overeengekomen. 

Artikel 3.  Registratie
3.1. Om te kunnen deelnemen aan de acties, activiteiten en/of diensten van Fansquare, dien je je te registreren via de Website. Daarbij dien jij je volledige gegevens waarheidsgetrouw in te vullen.
3.2. Om je te kunnen registreren, moet je in het bezit zijn van een geldig e-mailadres. Dit e-mailadres wordt gebruikt om jouw account te activeren. Wij gebruiken dit e-mailadres bovendien om contact met jou op te nemen. Het is dan ook belangrijk dat jij met een actief e-mailadres ingeschreven staat. Mochten wij bij toeval stuiten op een inactief e-mailadres, dan zal dit e-mailadres (tijdelijk) worden geblokkeerd.
3.3. Wij hebben het recht om een inschrijving te weigeren, om welke reden dan ook. Acceptatie van je inschrijving maakt jou tot Deelnemer.
3.4. Een inschrijving als Deelnemer geschiedt op vrijwillige basis en een inschrijving verplicht ons niet om jou te selecteren voor acties van Bloginsider. De inschrijving en registratie als Deelnemer geeft geen recht om ook daadwerkelijk deel te nemen aan het Bloginsider panel.
3.5. Elke Deelnemer jonger dan 16 jaar dient toestemming te hebben van zijn/haar ouders of zijn/haar wettelijke vertegenwoordiger voor deelname aan Fansquare. Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid indien dit niet het geval blijkt te zijn. Wij behouden ons het recht voor om Deelnemers die jonger zijn dan 16 jaar uit te sluiten van deelname en/of hun account te verwijderen van de Website wanneer de Deelnemer niet op verzoek kan aantonen over de vereiste toestemming te beschikken. 

Artikel 4.  Deelname aan acties door Deelnemers
4.1. Indien er de mogelijkheid is om deel te nemen aan een Fansquare actie, zullen wij jou daarvoor per e-mail benaderen met instructies. Na jouw bevestiging van deelname, zal je alle instructies nauwkeurig moeten naleven, waaronder het zorgvuldig behandelen van het toegezonden testproduct. Na afloop van de test mag je het product houden, tenzij anders is overeengekomen.
4.2. Als je deelneemt aan een actie van Fansquare houd jij je te allen tijde aan de omschreven opdracht en weerhoud jij je van onheuse, onzedelijke of negatieve uitingen die Fansquare en/of Aanbieders op onredelijke wijze schaden.
4.3. In uitzonderlijke gevallen wordt een waarborgsom gevraagd, bijvoorbeeld bij het toesturen van bepaalde producten. Dit wordt voorafgaand aan de test gemeld. Jij mag dan alsnog besluiten om van de test af te zien. Wanneer wij na afloop van de test het product correct retour ontvangen, wordt de waarborgsom terugbetaald. Wanneer jij het product na de test wil houden, dan wordt de waarborgsom daarmee verrekend.
4.4. Wij, noch de Aanbieder van het product, zijn enige (financiële) vergoeding of andere tegemoetkoming aan jou verschuldigd voor de door jou uitgevoerde test of voor de kosten die jij in het kader daarvan hebt gemaakt.
4.5. Na afloop van een test kan je per e-mail door ons worden benaderd met een speciale aanbieding.
4.6. Jouw deelname kan ook na uitnodiging voor een actie, zonder opgaaf van redenen, door Fansquare worden gewijzigd. In dat geval heb jij geen recht op enige (extra) vergoeding. 

Artikel 5.  Prijsuitreiking
5.1. Bij acties waar een of meedere prijzen kunnen worden gewonnen, wordt de winnaar persoonlijk geïnformeerd over het feit dat hij/zij een prijs gewonnen heeft.
5.2. Wij streven ernaar gewonnen prijzen binnen acht weken uit te reiken.
5.3. Een prijs is op naam gesteld, niet overdraagbaar en niet inwisselbaar voor geld.
5.4. Bij weigering van een prijs, of niet aanvaarding van (eventueel nader) aan een prijs verbonden voorwaarden, zal een prijs niet uitgekeerd worden.
5.5. Indien een prijs bestaat uit een tegoedbon, dient de winnaar deze binnen een jaar na afgifte te verzilveren. Na dit jaar komt (de waarde van) de tegoedbon te vervallen.
5.6. Op verzoek van de Aanbieder dient een winnaar zich rechtsgeldig te kunnen identificeren om toekenning van een prijs mogelijk te maken. 

Artikel 6.  Account en Website
6.1. Wij kunnen onderhoud plegen, dan wel wijzigingen en/of verbeteringen aan de Website doorvoeren, waardoor jouw account en de Website (tijdelijk) niet beschikbaar kunnen zijn. Hiervan hoeven wij jou niet vooraf op de hoogte te stellen.
6.2. Jij dient je te onthouden van elk gebruik van de Website en/of de diensten, acties of aanbiedingen van Fansquare dat onrechtmatig is of schadelijk kan zijn voor ons of onze Aanbieders.
6.3. Jij draagt zelf de verantwoordelijkheid om de gegevens in jouw account volledig en actueel te houden.
6.4. Indien jij in strijd handelt met deze algemene voorwaarden of op een andere manier onrechtmatig handelt of schade toebrengt aan ons of onze Aanbieders, dan zijn wij gerechtigd jou de toegang tot de Website en onze diensten te ontzeggen, zonder dat wij enige schadevergoeding verschuldigd zijn.
6.5. Wij gaan zorgvuldig om met jouw persoonsgegevens. Meer informatie hierover is te vinden in onze privacyverklaring. 

Artikel 7.  Content
7.1. Jij geeft ons en deelnemende andere sites volledige, onvoorwaardelijke en niet in de tijd beperkte toestemming om de door jou ingevulde vragenlijst(en) of anderszins geplaatste of ter beschikking gestelde content onbeperkt (her) te gebruiken en te publiceren, onder meer ten behoeve van reclame-, promotionele – en andere (al dan niet commerciële) doeleinden, ten behoeve van ons, Fansquare en/of ten behoeve van derden, in elektronische vorm. Wij zijn daarnaast gerechtigd deze content ter beschikking te stellen/in gebruik te geven aan derden.
7.2. Voor zover dat ingevolge de Auteurswet is toegestaan, doe jij afstand van jouw persoonlijkheidsrechten met betrekking tot jouw bijdrage of de content die jij op de Website plaatst of aan jouw profiel op de Website toevoegt, waaronder in ieder geval afstand van je recht op naamsvermelding.
7.3. Wij behouden ons het recht voor om de door jou de aangeleverde bijdrage of content in te korten. Je mag geen auteursrechtelijke beschermde werken of andere op de Website opgeslagen informatie openbaar maken en/of verveelvoudigen zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming daartoe.
7.4. Wij zijn gerechtigd om alle teksten/beoordelingen die jij invult op de vragenlijst of anderszins ter beschikking stelt aan ons te publiceren, al dan niet door middel van derden, en op elke andere manier te gebruiken, zowel commercieel als redactioneel, in de breedste zin van het woord. Inhoudende in ieder geval, dat wij de bijdrage kunnen:

 • doorsturen naar Aanbieders;
 • (laten) delen via social media;
 • plaatsen op andere betrouwbare websites;
 • gebruiken in campagnes van Fansquare;
 • op andere manieren dan als tekst op een website (laten) presenteren (bijvoorbeeld verwerkt  in video en/of audio fragmenten);
 • verwijderen van de Website en aan Fansquare gelieerde websites.
7.5. Wij zijn niet verplicht om de door jou ingevulde vragenlijsten of verstrekte beoordelingen te publiceren of anderszins openbaar te maken, bijvoorbeeld als ze naar ons oordeel niet bruikbaar zijn.
7.6. Wij zijn gerechtigd om bijdragen en/of informatie van de Website te verwijderen wanneer wij daartoe aanleiding zien, bijvoorbeeld wanneer deze naar onze mening:
 • discriminerend is met betrekking tot uiterlijk, ras, religie, geslacht, cultuur, afkomst, of anderszins kwetsend is;
 • oproept tot geweld tegen en/of lastigvallen van een ander of anderen;
 • leidt tot of het gevolg is van uitbuiting of misbruik van anderen;
 • in strijd is met de goede zeden of goede smaak, gewelddadig is of (een link naar) pornografisch materiaal of pornografische websites bevat;
 • illegale activiteiten bevordert of pleegt;
 • kettingbrieven, junk mail of spam bevat en/of waarbij wachtwoorden of andere tot personen herleidbare informatie wordt opgevraagd voor commerciële of illegale doeleinden; of
 • op enig andere wijze door ons indiscreet of incorrect wordt bevonden. 
Artikel 8.  Oneerlijke verkrijging cijfers
8.1. Je zal je onthouden van iedere inzet van kunstmatige wijzen en middelen om de bezoekerscijfers of betrokkenheidscijfers van jouw website, app of social mediakanalen te verhogen. Hieronder wordt mede, maar niet uitsluitend, verstaan het op kunstmatige wijze verzamelen of aankopen van likes, volgers of shares op social media met gebruik van bots, van nepaccounts, door het herhaaldelijk plaatsen van dezelfde comments of door inzet van ‘like’-, ‘share’-, ‘comment’- of ‘volger’-uitwisselingsprogramma’s of op een andere manier die naar onze mening oneerlijk of ongeoorloofd is.
8.2. In geval wij constateren dat je in strijd handelt met het vorige lid, mogen wij de jouw deelname beëindigen, zonder opzegtermijn en zonder enige schadevergoeding of andere betaling aan jou verschuldigd te zijn. Je hebt in dergelijk geval geen recht meer op de enige vergoeding. 

Artikel 9.  Aansprakelijkheid
9.1. Het deelnemen en/of gebruik maken van de Website geschiedt geheel op eigen risico.
9.2. Wij kunnen slechts aansprakelijk zijn voor zover deze is gebaseerd op een wettelijke toerekenbare tekortkoming.
9.3. Wij bieden geen enkele (aanvullende) garanties met betrekking tot de geleverde of te leveren producten of diensten.
9.4. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade als gevolg van het (tijdelijke) niet beschikbaar zijn van en/of verhinderde toegang tot de Website of andere diensten van Fansquare.
9.5. Wij zijn niet aansprakelijk voor aankopen die jij bij een derde doet, ook niet wanneer je door ons op deze derde bent gewezen.
9.6. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat wij zijn uitgegaan van door of vanwege jou verstrekte onjuiste en/of onvolledig gegevens.
9.7. Wij hebben ten alle tijden het recht, indien en voor zover mogelijk, om jouw schade ongedaan te maken of te beperken.
9.8. Het deelnemen aan Fansquare en aan concrete acties gebeurt geheel voor eigen rekening en risico. Wij zijn niet aansprakelijk voor enige directe en/of indirecte schade die mogelijk voortvloeit uit deelname aan Fansquare en/of uit het uitvoeren van concrete testen of die anderszins verband houden met het gebruik van de Website en de daarop door ons aangeboden activiteiten en diensten.
9.9. Ondanks de constante zorg en aandacht die wij besteden aan de samenstelling van de Website, is het mogelijk dat de informatie die daarop wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is. Fouten kunnen echter niet altijd voorkomen worden.
9.10. Beweringen en meningen, geuit in de bijdragen en mededelingen op de pagina’s van de Website zijn uitsluitend die van de Deelnemers en niet (noodzakelijkerwijs) die van de ons, de redactie van de Website, de webmaster, de internetprovider of van Fansquare. Wij kunnen er niet voor instaan dat de informatie op de Website geschikt is voor het doel waarvoor de informatie wordt geraadpleegd.
9.11. Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de Website, of met de tijdelijke onmogelijkheid om de Website te kunnen raadplegen. Wij zijn ook niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van de Website is verkregen. Wij garanderen noch ondersteunen enig product of enige dienst genoemd op de Website, noch staan wij garant voor enige door de Aanbieder van dergelijke producten gedane beweringen. Met het oog hierop wordt de bezoeker van de Website altijd aangeraden onafhankelijke inlichtingen in te winnen en/of onderzoek te verrichten voor gebruik van via de Website verkregen informatie. De informatie op de Website wordt regelmatig aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.
9.12. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van ons. 

Artikel 10.  Overig
10.1. Op geschillen tussen ons en jou is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Geschillen kunnen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter binnen het arrondissement van jouw woonplaats.
10.2. Indien een bepaling uit deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijkt te zijn, blijven de overige bepalingen in stand.Wij zijn gerechtigd om onze rechten en verplichtingen zonder jouw toestemming over te dragen aan een derde. 
10.3. Wij zijn gerechtigd om onze rechten en verplichtingen zonder jouw toestemming over te dragen aan een derde.